Department Of Consular Services

कन्सुलर सेवा सम्बन्धी जानकारी लिन

टोल फ्री नं.
1152

कूटनैतिक, अफिसियल तथा ग्राटिस भिसा र कूटनैतिक परिचयपत्र

कूटनैतिक, अफिसियल तथा ग्राटिस भिसा

सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात/पुर्याउनुपर्ने प्रकृया

सम्बन्धित नियोग तथा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुको औचित्य खुलाइएको अनुरोध सहितको पत्र, राहदानी

लाग्ने शुल्क/दस्तुर

निःशुल्क

लाग्ने समयावधि

एक हप्ता

 

कूटनैतिक परिचयपत्र

सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात/पुर्याउनुपर्ने प्रकृया

सम्बन्धित नियोग तथा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुको अनुरोध सहितको पत्र, फोटो, भिसाको प्रतिलिपि

लाग्ने शुल्क/दस्तुर

निःशुल्क

लाग्ने समयावधि

एक हप्ता